سقف آلومینیومی

تایل 60 در 60 آلومینیومی سقف کاذب در انواع نیم پانپچ_تمام پانچ و بدون پانچ ساده قابل اجرا به صورت های سپری مخفی و سپری آشکار بسیار شیک